Najważniejsze projekty badawcze realizowane w Katedrze w ostatnich latach 

 

1986 - 1990

Analityka surowców i produktów przetwórstwa węgli (CPBP 01.16)

1986 - 1990

Ekologiczne zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego w rejonach uprzemysłowionych (CPBP 04.10)  

Praca habilitacyjna:

dr hab. Lidia Warzecha ”Wydzielanie, identyfikacja i oznaczanie ilościowe dominujących klas toksycznych związków organicznych obecnych w pyle zawieszonym w powietrzu Górnego Śląska” (obroniona na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej)

1991 - 1994

Opracowanie metod oceny skażenia powietrza węglowodorami aromatycznymi i ich pochodnymi (grant KBN)

Prace doktorskie:

dr Krystyna Luks-Betlej „Wyodrębnianie, rozdział i identyfikacja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych emitowanych przez przemysł koksowniczy" (obroniona przed Radą Naukową IPIŚ PAN)

dr Krystyna Tyrpień „Chromatograficzny rozdział i identyfikacja pochodnych tlenowych WWA z materiału organicznego wyekstrahowanego z pyłowych zanieczyszczeń powietrza Górnego Śląska (obroniona przed Radą Wydziału Mat-Fiz-Chem UŚ)

dr Beata Janoszka „Występowanie i oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i ich pochodnych w wybranych osadach ściekowych (obroniona na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej)

1998 - 2001

Biologiczny monitoring wybranych ksenobiotyków (grant KBN)

Praca doktorska:

dr n. med. Grzegorz Mańka „Korelacja stężeń kotyniny w płynie owodniowym, moczu matki oraz krwi matki i noworodka u ciężarnych narażonych na dym tytoniowy" (obroniona na Wydziale Lekarskim ŚAM)

2001

Praca doktorska

dr n. med. Tomasz Wielkoszyński „Ocena nasilenia wolnorodnikowych modyfikacji lipoprotein osocza i stanu antyoksydacyjnej bariery ochronnej u mężczyzn narażonych na dym tytoniowy”

1999 - 2002

Polsko-amerykański program naukowo-badawczy Katowice Astma Projekt: "Zbadanie zapadalności dzieci na Śląsku na astmę oskrzelową oraz wpływu na jej częstość i przebieg kliniczny abiotycznych czynników środowiskowych w szczególności powietrza atmosferycznego oraz narażenia dzieci na dym tytoniowy" realizowany wspólnie z Katedrą Medycyny Środowiskowej i Katedrami Pedriatii ŚAM

2000 - 2002

Oznaczenie biologicznie aktywnych zwiazków organicznych powstających w żywności poddanej obróbce termicznej (grant KBN)

Praca doktorska:

dr n.med. Urszula Błaszczyk „Zawartość biologiczna aktywnych heterocyklicznych aromatycznych amin w wysokobiałkowej żywności poddawanej obróbce termicznej" (obroniona na Wydziale Lekarskim ŚAM)

2002 - 2004

Techniki membranowe w usuwaniu wybranych toksycznych mikrozanieczyszczeń organicznych z wód naturalnych (grant KBN realizowany wspólnie z Politechniką Śląską)

2005 - 2007

Oznaczanie heterocyklicznych związków azotu oraz akrylamidu w wysokobiałkowej żywności poddanej obróbce termicznej. Badanie wpływu dodatku cebuli i czosnku na powstawanie pro kancerogennych azaarenów i aminoazarenów w daniach mięsnych (grant KBN)

Praca habilitacyjna:

dr hab. Beata Janoszka „Oznaczanie prokancerogennych zwiazków organicznych (heterocyklicznych amin aromatycznych, azaarenów, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych) tworzących się w żywności o dużej zawartości białka podczas jej termicznej obróbki" (obroniona na Wydziale Chemii Politechniki Śląskiej)

2006 - 2008

Hormony płciowe endogenne i syntetyczne jako zanieczyszczenia środowiska wodnego. Zastosowanie technik immunochemicznych do ich oznaczania (grant KBN)

2007 - 2009

Rozwój i doskonalenie procedur analitycznych w ocenie narażenia na nikotynę, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i akrylamid (grant KBN)

Praca habilitacyjna:

dr hab. Krystyna Tyrpień „Zastosowanie chromatografii planarnej do oceny narażenia na wybrane składniki dymu tytoniowego" (obroniona na Wydziale Farmacji ŚUM)

2017

Praca doktorska

dr n. med. Bartłomiej Kumaszka "Ocena stężeń produktów zaawansowanej glikacji białek oraz ich receptora u chorych na stwardnienie rozsiane"