Wiodące kierunki badań realizowanych w naszej Katedrze

Rozwój i doskonalenie procedur analitycznych wyodrębniania, identyfikacji i oznaczania składu ilościowego związków organicznych zanieczyszczajacych środowisko człowieka, ich metabolitów oraz produktów wolnorodnikowej modyfikacji biocząsteczek

Biologiczny monitoring wybranych ksenobiotyków

Monitoring wybranych toksycznych mikrozanieczyszczeń organicznych w wodach naturalnych Górnego Śląska

Oznaczanie kancerogennych związków organicznych w próbkach żywności poddanej obróbce termicznej

Opracowanie nowych, czułych i specyficznych markerów oceny nasilenia wolnorodnikowej modyfikacji lipoprotein

Rozwój metod analitycznych do oznaczania biomarkerów narażenia środowiskowego i aspektów immunologicznych w patogenezie chorób cywilizacyjnych (neurodegeneracyjnych, neurorozwojowych nowotworów łuszczycy, tocznia układowego rumieniowatego)

Ocena narażenia na rtęć i WWA dzieci z syndromem autyzmu z rejonu Górnego Śląska

Oznaczanie stężenia biopteryny w moczu wybranymi technikami analitycznymi